Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
 • Home
 • » Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin

Pobierz:


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” nr POKL.07.02.02-06-023/08 realizowanego w okresie od 1 lutego 2009 roku do 31 marca 2010 roku

§ 1
Warunki rejestracji i naboru

 1. Nabór uczestników do projektu prowadzi Partner – Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 33.
 2. Nabór, o którym jest mowa w pkt. 1 prowadzony jest od dnia 10 lutego 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2009 r.
 3. Uczestnikami projektu w zakresie działań szkoleniowo – doradczych tzn. cyklu szkoleń, doradztwa grupowego i forum mogą zostać osoby, spełniające kryteria:
  1. Pracownicy, członkowie, zgłoszeni przez podmioty ekonomii społecznej i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z pkt. 3.2.a wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08:
   • spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych,
   • warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
   • Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
   • NGO-s, w tym stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej
   • podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 o pożytku publicznym i wolontariacie tj.:
    1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    2. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
   Podmioty Ekonomii Społecznej muszą funkcjonować mieć siedzibę/oddział na terenie jednego z trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego województwa lubelskiego.
  2. Osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora Ekonomii Społecznej zamieszkałe, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie jednego z trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego województwa lubelskiego - pkt 3.2.c wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08
 4. Uczestnikami projektu w zakresie działań promocyjnych i partnerskich tzn. konferencji otwierającej i końcowej projektu, spotkań informacyjno rekrutacyjnych pn. „Spotkania z ES dla gmin” (2 spotkania Biłgoraj, 3 spotkania Zamość) oraz forum mogą zostać osoby, spełniające kryteria:
  1. Pracownicy, zgłoszeni przez instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej - pkt. 3.2.b wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08 tzn.:
   • instytucji rynku pracy, tj.: publicznych służb zatrudnienia, ochotniczych hufców pracy, instytucji dialogu społecznego, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych i instytucji partnerstwa lokalnego
   • instytucji pomocy społecznej, tj.: regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej
   • instytucji integracji społecznej, tj. do organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej
   Instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej muszą funkcjonować mieć siedzibę/oddział na terenie jednego z trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego województwa lubelskiego.
  2. Pracownicy, członkowie, zgłoszeni przez podmioty ekonomii społecznej i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego z pkt. 3.2.a wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08 tzn.:
   • spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych,
   • warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
   • Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
   • NGO-s, w tym stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej
    1. podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 o pożytku publicznym i wolontariacie tj.: osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    2. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
   Podmioty Ekonomii Społecznej muszą funkcjonować i mieć siedzibę/oddział na terenie jednego z trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego województwa lubelskiego.
 5. Osoby chętne do uczestnictwa w programie powinny:
  1. zgłosić chęć uczestnictwa w programie poprzez pisemne złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu w Zamościu:
   • Udział uczestnika lub uczestników z instytucji, organizacji, podmiotu ekonomii społecznej do projektu - należy zgłosić na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla instytucji, organizacji, podmiotu. Formularz taki wymaga podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, instytucji, organizacji oraz przez osoby zgłaszane do projektu (§1 pkt. 3 ust. 3.1 - §1 pkt. 3 ust. 3.2, §1 pkt. 4 ust. 4.1)
   • Udział osoby fizycznej - należy zgłosić na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla osoby fizycznej i dołączyć oświadczenie przeznaczone dla osoby fizycznej. Dokumenty te podpisuje osoba fizyczna zgłaszająca się do projektu (§1 pkt. 3 ust. 3.2).
  2. pomyślnie przejść kwalifikację uczestników.
 6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. I etap - akcja informacyjno – promocyjna i akcja ulotowo – plakatowa
   • akcja informacyjno – promocyjna w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim poprzez spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami z grupy docelowej
   • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną
   • informacje o projekcie rozpowszechniane na www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl
   • artykuły prasowe, TV
   • akcja ulotowo – plakatowa w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim wśród grupy docelowej w projekcie
  2. II etap – działania informacyjno rekrutacyjne
   • działania informacyjno – rekrutacyjne dla uczestników z 29 gmin i miasta Zamościa
   • realizacja 5 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych pt. „Spotkania z Ekonomią Społeczną”, 3 potkania w Zamościu w dniach: 19 III 2009r., 23 III 2009r. , 24 III 2009 roku, 2 spotkania w Biłgoraju: 20 III 2009r., 25 III 2009r.
   • akcja informacyjno – promocyjna – rekrutacyjna w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim oraz kolejne spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami z grupy docelowej
   • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną
   • artykuły prasowe, TV
   • akcja ulotowo – plakatowa w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim wśród grupy docelowej w projekcie
   • oraz dalsza wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji pisemnej o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu
   • informacje o projekcie i rekrutacji do projektu, formularze zgłoszeniowe uczestnictwa w projekcie rozpowszechniane poprzez www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl,
  3. III etap – analiza i kwalifikacja zgłoszeń potencjalnych uczestników do projektu i powiadamianie ich o zakwalifikowaniu.
   • Analizę i kwalifikację zgłoszeń uczestników do projektu przeprowadzi na podstawie zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych trzyosobowa Komisja powołana przez Partnera. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej kwalifikacji uczestników do projektu w dn. 30.04.2009 r. tzn. w dniu zakończenia naboru na potencjalnych uczestników projektu. Po zakończeniu kwalifikacji Partner przekaże do Wnioskodawcy sporządzony protokół i kserokopię wszystkich zgromadzonych formularzy zgłoszeniowych /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/. Następnie w dn. 30.04.2009 r. Specjalista ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO dokona podziału uczestników na pięć grup szkoleniowych, sporządzi protokół z przeprowadzonej kwalifikacji grupowej i przekaże go Wnioskodawcy.
 7. Liczba uczestników szkoleń i doradztwa ustalona została na poziomie 100 osób, podzielonych na 5 grup szkoleniowych po 20 z 3 powiatów. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek uczestników istnieje możliwość sformułowania max. dwóch grup szkoleniowych liczących 21 osób. Pozostałe grupy będą wówczas liczyć odpowiednio 19 osób (dwie grupy) i 20 osób jedna grupa.
 8. Uczestnik ma prawo wyboru najbardziej dogodnych dla niego dni w tygodniu, w których może uczestniczyć w przewidzianym dla niego cyklu szkoleń składającym się z 6 modułów szkoleniowych, tj. dni robocze (pon. – pt.) lub dni wolne od pracy (sobota-niedziela). Informację tą umieszcza na formularzu zgłoszeniowym do projektu.
 9. O kwalifikacji zgłoszeń do projektu decyduje spełnienie kryteriów udziału w projekcje przedstawionych w §1 pkt.3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 10. Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria udziału w projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, wówczas zadecyduje data zgłoszenia formularza uczestnika projektu. Osoby, które z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną wpisane na specjalnie utworzoną listę rezerwową - maksymalnie 10 osób. O wpisaniu na listę rezerwową zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie /pocztą tradycyjną lub elektroniczną/. Lista rezerwowa może być uzupełniana do dnia 30 czerwca 2009r., ponieważ uczestnik, który do tego czasu przystąpi do projektu ma szansę ukończyć 5 modułów szkoleniowych). W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z listy rezerwowej. Osoba ta powiadomiona zostaje wówczas o zakwalifikowaniu do projektu telefonicznie i pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 11. Powiadomienia uczestników projektu o terminach realizowanych szkoleń będzie dokonywał Asystent ds. administracyjno-logistycznych wysyłając imienne zaproszenia wraz z formularzem potwierdzającym udział BO w szkoleniu. Zaproszenia będą rozsyłane zgodnie z imiennymi listami zawierającymi podział uczestników projektu na pięć grup szkoleniowych /podziału dokonuje na bieżąco Partner - WKTiR odpowiedzialny za rekrutację uczestników do projektu i formułowanie grup szkoleniowych BO/. Asystent ds. administracyjno-logistycznych będzie odbierał potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu od BO i na bieżąco będzie informował o potwierdzaniu udziału w szkoleniu przez BO – WKTiR, a w szczególności Specjalistę ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO. Specjalista ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO ostatecznie odpowiada za stały kontakt z BO, którzy przewidziani są przez WKTiR na dany termin szkolenia, a także będzie kontaktował się z tymi uczestnikami, przyjmował usprawiedliwienia ich nieobecności, a w razie potrzeby będzie dobierał do danej grupy uczestników z innych grup. Na tej podstawie Specjalista ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO będzie formułował na piśmie ostateczny skład grupy szkoleniowej i przekazywał również na piśmie tę listę BO - korzystających z dojazdu oraz listę BO - do zakwaterowania w hotelu i do wyżywienia – właściwej grupy szkoleniowej zgodnie z ustalonym terminarzem szkoleń. Specjalista ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO współpracuje systematycznie z Asystentem ds. administracyjno-logistycznych, który na podstawie list otrzymanych od Specjalisty ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO będzie dokonywał zlecenia rezerwacji miejsc hotelowych dla BO oraz zlecenia transportu busem dla BO.
 12. Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego odbywa się na koszt własny kandydata na uczestnika programu
 13. Informacje o warunkach udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe i oświadczenie dostępne są:
  1. Na stronie internetowej www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl
  2. w Biurze Projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08 w Zamościu

   Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji
   Piłsudskiego 3, 22-400 Zamość
   tel/fax 0 84 63 95062
   email: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl
   www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl

 14. Zgłoszenia kandydatów do programu można składać osobiście w czasie rekrutacji, wysłać pocztą na adres Biura Projektu w Zamościu.
 15. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego, w formie zawiadomienia elektronicznego, telefonicznego lub listownego.

§ 2
Obowiązki uczestnika

 1. Każdy uczestnik programu zobowiązany jest do uczestniczenia w działaniach, przewidzianych projektem dla danej grupy BO.
 2. Do obowiązków uczestnika biorącego udział w Projekcie należy:
  1. po otrzymaniu zaproszenia pisemne potwierdzenie uczestnictwa (pocztą lub faksem) w każdym działaniu projektu, które go obejmuje tzn.
   • Spotkania Informacyjno – rekrutacyjne pn. „Spotkania z ES dla gmin” – 5 spotkań (2 spotkania Biłgoraj, 3 spotkania Zamość);
   • Konferencji otwierającej projekt w Zamościu;
   • 6 modułów szkoleniowych cyklu „Specjaliści PL na rzecz rozwoju ES”;
   • Doradztwo grupowe dla BO;
   • Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie, czyli Specjaliści PL w praktycznym działaniu.
   • Konferencji końcowej projektu w Biłgoraju.
  2. potwierdzenie udziału w działaniach na listach;
  3. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu/module szkoleniowym (w wypadku choroby i zdarzeń losowych), uczestnik ma możliwość udziału w opuszczonym module szkoleniowym w innej grupie, jeżeli pozwala na to baza hotelowa, w której realizowane jest dane szkolenie. Dodatkowo w przypadku braku miejsca w busie lub braku możliwości dojazdu uczestnika do miejsca odjazdu busa do bazy hotelowej dojeżdża on na koszt własny. Uczestnik zgłasza i usprawiedliwia nieobecność w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w terminie max. do 4 dni przed datą planowanego szkolenia. Uzgodnienie terminu odrobienia nieobecności może nastąpić telefonicznie, ale uczestnik dodatkowo pisemnie potwierdza udział w ustalonym terminie szkolenia/modułu szkoleniowego na odpowiednim formularzu (przesyłanym wraz z zaproszeniem). W przypadku wolnych miejsc w danym terminie szkolenia istnieje możliwość uczestnictwa osób z innych grup szkoleniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z nimi tego faktu telefonicznie i za ich zgodą. Wystarczy wówczas, że dany uczestnik potwierdzi pisemnie uczestnictwo w danym terminie szkolenia/module szkoleniowym. Wszystkie czynności objęte niniejszym punktem uczestnik załatwia i zgłasza Specjaliście ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO.
  4. wypełnianie arkuszy ankiet ewaluacyjnych na każdym szkoleniu;
  5. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych na początku, w połowie oraz na koniec realizacji projektu.
  6. po 6 miesiącach od zakończenia uczestnictwa w Projekcie odpowiedzi na pytania ankiety badającej efekty szkoleń i doradztwa;
  7. informowanie Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie danych teleadresowych i personalnych.
  8. pokrycie kosztów udziału w projekcie w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie.
  9. w przypadku uzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik jest zobowiązany do złożenia w Biurze Projektu w Zamościu pisemnej rezygnacji Specjaliście ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z BO.

§ 3
Obowiązki Wnioskodawcy Projektu

 1. Do obowiązków Wnioskodawcy projektu należy:
  1. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji działań w projekcie;
  2. zapewnienie trenerów, doradców i prelegentów;
  3. zapewnienie materiałów dydaktycznych na wszystkie działania w projekcie;
  4. zapewnienie wyżywienia, dojazdu i noclegów dla uczestników w trakcie trwania szkoleń z uwzględnieniem postanowień § 3 pkt 2 ust. 2.3;
  5. zapewnienie sal i cateringu podczas działań promocyjnych i partnerskich;
  6. realizacja działań zgodnie z założeniami projektu;
  7. rozsyłanie zaproszeń na działania określone w §4 niniejszego regulaminu.
  8. wystawienie zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych modułów szkoleniowych przez uczestników
  9. wystawienie Certyfikatów Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej tylko tym uczestnikom, którzy ukończyli min. 5 modułów szkoleniowych z cyklu 6 szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej.

§ 4
Realizacja projektu

 1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
  1. Spotkania Informacyjno – rekrutacyjne pn. „Spotkania z ES dla gmin” – 5 spotkań,
   (2 spotkania Biłgoraj, 3 spotkania Zamość) – minimum 175 os.
  2. Konferencja otwierająca projekt w Zamościu – minimum 100 os. u
  3. Szkolenia dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej 96 godz. szkoleniowych – 6 zjazdów dwudniowych (od poniedziałku do piątku) – 5 grup po 20 os. łącznie 100 os.
  4. Doradztwo grupowe dla BO 16 godz. szkoleniowych – 3 usługi doradcze przeznaczone dla BO z powiatów: zamojskiego ziemskiego i grodzkiego, 2 usługi doradcze dla powiatu biłgorajskiego – łącznie 5 usług doradczych – 100 osób
  5. Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie, czyli Specjaliści Partnerstwa Lokalnego w praktycznym działaniu – 3 fora w powiatach po 60 os. – łącznie 180 os.
  6. Konferencja końcowa projektu w Biłgoraju – minimum 120 os.
 2. Udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.

§ 5
Uwagi końcowe

 1. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 962 z późniejszymi zmianami)
 2. Dane o których mowa w § 5 pkt. 1 przechowywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
 3. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą miały możliwości uczestnictwa w działaniach projektu.
 4. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie