Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
 • Home
 • » O projekcie

O projekcie

Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Projekt skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej, które już funkcjonują w obszarze ekonomii społecznej, a także do tych, którzy pragną zakładać podmioty ekonomii społecznej lub w przyszłości planują działać w sektorze ekonomii społecznej. Zapraszamy do projektu również te osoby, które zamierzają systematycznie budować potencjał kapitału ludzkiego i organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej oraz te osoby, które budują potencjał podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.

Główne cele

Głównym celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim, zamojskim grodzkim.

Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez:

 • Dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • Dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej
 • Dostarczenie doradztwa grupowego w zakresie wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej
 • Promocja działań w obszarze ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej
 • Wykreowanie min. 80 Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego

Grupa docelowa projektu

 1. W zakresie działań szkoleniowo – doradczych projekt adresowany jest do:
  1. Podmiotów Ekonomii Społecznej, tj.:
   • spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych,
   • warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
   • Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
   • NGO-s, w tym stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej
   • do podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 o pożytku publicznym i wolontariacie, tj. do:
    1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    2. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
  2. osób fizycznych, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.
 2. W zakresie działań promocyjnych i partnerskich projekt adresowany jest również do:
  • mediów
  • instytucji rynku pracy, tj.: publicznych służb zatrudnienia, ochotniczych hufców pracy, instytucji dialogu społecznego, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych i instytucji partnerstwa lokalnego
  • instytucji pomocy społecznej, tj.: regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej
  • instytucji integracji społecznej, tj. do organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu
prowadzona jest od 10 II 2009 roku do 23 IV 2009 roku
przez Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu - Partnera Projektu

Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia i informacja o projekcie dostępne są do pobrania
na stronie internetowej projektu: www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl
lub w Biurze projektu: Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji,
ul. Piłsudskiego 3, 22-400 Zamość
tel/fax 0 84 63 95062 email: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

I etap rekrutacji 10 luty 2009 – 18 marzec 2009 roku

 • akcja informacyjno – promocyjna w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i ziemskim grodzkim poprzez spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami z grupy docelowej
 • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną
 • informacje o projekcie i formularze: www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl
 • artykuły prasowe, TV
 • akcja ulotowo – plakatowa w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim wśród grupy docelowej w projekcie

II etap rekrutacji 19 marzec 2009 – 19 kwiecień 2009 roku

 • działania informacyjno – promocyjno- rekrutacyjne dla powiatu zamojskiego grodzkiego i wszystkich gmin z powiatu zamojskiego ziemskiego oraz dla wszystkich gmin z powiatu biłgorajskiego
 • realizacja 5 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych pt. „Spotkania z ekonomią społeczną”:
  • dla powiatu zamojskiego grodzkiego
   i gmin z powiatu zamojskiego ziemskiego odbędą się w sali konferencyjnej
   Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92 w Zamościu w dniach:
   19 marca 2009 godz.10.00 -13.00, 23 marca 2009 godz.10.00 -13.00,
   24 marca 2009 godz. 9.00 -12.00
  • dla wszystkich gmin z powiatu biłgorajskiego spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 w Biłgoraju w dniach: 20 marca 2009 godz. 10.00-13.00, 25 marca 2009 godz.10.00-13.00
 • akcja informacyjno – promocyjna – rekrutacyjna w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i ziemskim grodzkim oraz kolejne spotkania bezpośrednie Partnera z instytucjami i osobami z grupy docelowej
 • wysyłka zaproszeń do udziału w projekcie i informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną i tradycyjną
 • artykuły prasowe, TV i akcja ulotowo – plakatowa w powiecie biłgorajskim, zamojskim ziemskim i ziemskim grodzkim wśród grupy docelowej w projekcie

Formularze zgłoszeniowe, oświadczenia i informacja o projekcie
zamieszczone są do pobrania na stronie internetowej projektu: www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl
i w biurze projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji, ul. Piłsudskiego 3, 22-400 Zamość
tel/fax 0 84 63 95062 email: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

 • Udział uczestnika lub uczestników z instytucji, organizacji, podmiotu ekonomii społecznej do projektu - należy zgłosić na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla instytucji, organizacji, podmiotu. Formularz taki wymaga podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, instytucji, organizacji oraz przez osoby zgłaszane do projektu.
 • Udział osoby fizycznej - należy zgłosić na pisemnym formularzu zgłoszeniowym do projektu przeznaczonym dla osoby fizycznej i dołączyć oświadczenie przeznaczone dla osoby fizycznej. Dokumenty te podpisuje osoba fizyczna zgłaszająca się do projektu.
Formularze zgłoszeniowe i oświadczenia uczestników do projektu należy składać lub przesyłać pocztą tradycyjną do biura projektu w Zamościu: Biuro projektu: Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji, ul. Piłsudskiego 3, 22-400 Zamość tel/fax 0 84 63 95062 email: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

III etap rekrutacji 20 kwietnia 2009 – 23 kwietnia 2009 roku (przedłużono do 30 kwietnia 2009 roku)

Kwalifikacja zgłoszeń uczestników do projektu Powiadamianie uczestników o zakwalifikowaniu do projektu
 • Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych i oświadczeń kandydatów na uczestników projektu będzie podstawą do wyboru i zakwalifikowania ich jako uczestników projektu
 • Zostanie wybranych i zakwalifikowanych 100 osób, którzy będą tworzyli 5 dwudziestoosobowych grup uczestników w projekcie
 • Jeżeli liczba kandydatów - spełniających kryteria udziału w projekcie- przekroczy liczbę dostępnych miejsc, wówczas zadecyduje data zgłoszenia formularza uczestnika do projektu
 • Zakwalifikowani do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie o tym fakcie pocztą tradycyjną i dodatkowo emailem
 • Na liście rezerwowej znajdzie się max. 10 osób, gdyż przewiduje się w projekcie możliwość i konieczność uzupełniania grup w I kwartale projektu tj. do 30 V 2009 r.
 • Rekrutacja uwzględni zachowanie zasady równych szans, w tym także płci.
 • Działania w projekcie prowadzone będą w salach dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo

W ramach projektu zapraszamy
Szanownych Państwa
do uczestnictwa w następujących działaniach:

 • Spotkania informacyjno – rekrutacyjne pt. „Spotkania z ekonomią społeczną”
  • dla powiatu zamojskiego grodzkiego i wszystkich gmin z powiatu zamojskiego ziemskiego odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92 w Zamościu w dniach:
   • 19 marca 2009 godz.10.00-13.00,
   • 23 marca 2009 godz.10.00-13.00,
   • 24 marca 2009 godz. 9.00-12.00
  • dla wszystkich gmin z powiatu biłgorajskiego spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 w Biłgoraju w dniach:
   • 20 marca 2009 godz. 10.00-13.00,
   • 25 marca 2009 godz.10.00-13.00
 • Konferencja otwierająca projekt odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu, przy ulicy Partyzantów 3 - Zamość.
 • Cykl kompleksowych szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej składa się z 6 modułów realizowanych w 96 godzinach szkoleniowych:
  • I moduł: Co to jest ekonomia społeczna, III sektor, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
  • II moduł: Diagnozowanie problemów podmiotów ekonomii społecznej oraz problemów społecznych w gminie w aspekcie ekonomii społecznej
  • III moduł: Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz promocji, wsparcia i rozwoju Ekonomii Społecznej
  • IV moduł: Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i partnerskich projektów z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o diagnozę problemów społecznych w gminie
  • V moduł: Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i rozwoju sektora ekonomii społecznej, dobre praktyki ekonomii społecznej w mojej gminie i powiecie,
  • VI moduł: Public Relations działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie/powiecie
 • Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie w dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli na terenie województwa lubelskiego
 • Zapewniamy uczestnikom nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych ekspertów/trenerów partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej
 • Zapewniamy zorganizowany transport z Zamościa i Biłgoraja dla wszystkich uczestników projektu do miejsca szkolenia
 • Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik projektu otrzymuje Certyfikat Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe dla uczestników projektu – to wsparcie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej i rozwoju działań partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowane przez doradców ds. ekonomii społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
 • Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie, czyli Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu: powiat Biłgoraj, powiat zamojski ziemski, powiat zamojski grodzki. Wyszkoleni w projekcie Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej zorganizują przy udziale partnerów z gmin i powiatu trzy fora, na których zaprezentują społecznościom lokalnym funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, dobre praktyki z sektora ekonomii społecznej z woj. lubelskiego oraz nowe partnerskie projekty rozwoju ekonomii społecznej wypracowane przez uczestników na szkoleniach w projekcie.
 • Konferencja końcowa w Biłgoraju oraz prezentacja broszury informacyjnej o projekcie i jego rezultatach